Wersja angielska Wersja polska
home zapisz się test dorośli młodzież egzaminy kontakt

Sprawdź swój poziom języka chińskiego.

Ucząc się w grupie, niezależnie od jej wielkości, bardzo ważne jest aby wykazywać podobny poziom do reszty grupy.

Poniższy test wykaże poziom twojego języka chińskiego.

Start the test!

 1. Zhè ______ yīfu duōshǎo qián?
  这 _______衣服多少钱?
 2. liǎng tiān_______, wǒ mǎi le yì tiáo qúnzi.
  两天 _______,我买了一条裙子。
 3. Sān nián qián, wǒ qù_______Zhōngguó.
  三年前,我去 _______中国。
 4. Wǒde jiā_______gōngyuán.
  我的家 _______公园。
 5. Xià ge xīngqī_______kǎoshì_______.
  下个星期 _______ 考试 _______。
 6. _______nǐ, kěyǐ bāng wǒ kāi yíxià kōngtiáo ma?
  _______你,可以帮我开一下空调吗 ?
 7. Yígòng duōshǎo qián?
  A:一共多少钱?
  Yígòng sānshísì kuài sì máo.
  一共三十四块四毛。
  Gěi nǐ sìshí kuài.
  A:给你四十块。
  Zhǎo nǐ_______.
  B:找你 _______。
 8. Nǐ xǐhuan chī dàn’gāo_______miànbāo?
  你喜欢吃蛋糕 _______面包?
 9. Zhè shì wǒ_______cì lái Shànghǎi.
  这是我 _______次来上海。
 10. Wǒ_______Zhōngguó wénhuà_______.
  我 _______中国文化 _______。
 11. Wǒmen jiāxiāng de xiàtiān_______nǐmen zhèlǐ rè.
  我们家乡的夏天 _______你们这里热。
 12. Zhè pán niúròu jiǎozi_______xián, yǒu dàn_______de ma?
  这盘牛肉饺子 _______咸,有淡 _______的吗?
 13. Nǐ zài zuò shénme ne? _______.
  你在做什么呢? _______。
 14. Wǒde lǎobǎn chūchāi le, _______zhè liǎng tiān yìzhí méi jiàn dào tā.
  我的老板出差了, _______这两天一直没见到他。
 15. Wǒ xiānsheng xǐhuan_______zǒulù_______chànggē.
  我先生喜欢 _______走路 _______唱歌。
 16. _______Běijīng, nǐ_______qù guo Zhōngguó nǎge chéngshì?
  _______北京,你 _______去过中国哪个城市?
 17. Wǒmen cānjiā lǚxíngtuán ba, _______fāngbiàn_______shěngqián.
  我们参加旅行团吧, _______方便 _______省钱。
 18. Wǒde gēge huì kāichē, _______tā méiyǒu chē.
  我的哥哥会开车, _______他没有车。
 19. Nǐ xiǎng qù Chángchéng, zěnme duì sījī shuō: _______
  你想去长城,怎么对出租车司机说: _______
 20. Xiànzài de gōngzuò bù hǎo zhǎo, zhè jù huà de yìsi shì: _______
  现在的工作不好找,这句话的意思是: _______
 21. Tā_______ài chī ròu. Chúle ròu, tā shénme dōu bù xǐhuan chī.
  他 _______爱吃肉,除了肉,他什么都不喜欢吃。
 22. Jīntiān zhème lěng, tā_______yě bù chūqù.
  今天这么冷,他 _______也不出去。
 23. Shū shang de zì tài xiǎo le, wǒ méi dài yǎnjìng, _______.
  书上的字太小了,我没戴眼镜, _______。
 24. Zhēn méi xiǎng dào tā_______huì bāo jiǎozi.
  真没想到他 _______会包饺子。
 25. Tā fēicháng xǐhuan kàn diànshì, _______kěyǐ wàng le shuìjiào.
  他非常喜欢看电视,_______可以忘了睡觉。
 26. Zhè jiàn yīfu tài guì le, wǒ mǎi_______.
  这件衣服太贵了,我买 _______。
 27. Zhèlǐ de chūntiān_______guāfēng, _______xiàyǔ.
  这里的春天 _______刮风, _______下雨。
 28. Lái Zhōngguó yǐhòu, tā mànman xǐhuan_______le Zhōngguó cài.
  来中国以后,他慢慢喜欢 _______了中国菜。
 29. Zhème wǎn le tā hái méi huíjiā, wǒ_______yǒuxiē dānxīn
  这么晚了他还没回家,我 _______有些担心。
 30. Tā_______zìyǐ jiā de dìzhǐ dōu jì bú zhù.
  她 _______自已家的地址都记不住。
 31. Zhōumò de liánhuānhuì zěnme ānpái, nǐ yǒushù ma?“Yǒushù”de yìsi shì_______.
  周末的联欢会怎么安排,你有数吗?“有数”的意思是 _______
 32. Tā zuò de fàn hǎochī jí le.“Hǎochī jí le”de yìsi shì_______.
  她做的饭好吃极了。“好吃极了”的意思是 _______。
 33. Guānyú xiǎo Zhāng de qíngkuàng, tā shì yí wèn sān bù zhī.
  关于小张的情况,她是一问三不知
  “yí wèn sān bù zhī”de yìsi shì_______.
  “一问三不知”的意思是 _______。
 34. Qùnián wǒmen fù Měi, qiāndìng le bù shǎo zhòng dà______.
  去年我们赴美,签订了不少重大 ______。
 35. Tā zhè cì lái Huá zhǔyào shì xiǎng zuò chéng jǐ bǐ shēngyi. ______shēngyi zuò wán
  他这次来华主要是想做成几笔生意。______生意做完
  háiyǒu shíjiān de huà, ______qù kǎochá tóuzī huánjìng.
  还有时间的话,______去考察投资环境。
 36. Duìfāng______méiyǒu chéngyì, wǒmen______méiyǒu bìyào zài tán xiàqù le.
  对方 ______没有诚意,我们 ______没有必要再谈下去了。
 37. Wǒmen rìchéng ānpái de fēicháng jǐn, dàn wǒ______yě yào qù kànkan nín.
  我们日程安排得非常紧,但我 ______也要去看看您。
 38. Zhōngguórén sòng lǐwù de shíhou bú sòng______gěi péngyou.
  中国人送礼物的时候不送 ______给朋友。
 39. Zài xīnnián lǐ, Zhōngguórén bàinián de shíhou chángcháng shuō______.
  在新年里,中国人拜年的时候常常说 ______。
 40. Zhōngguó de wǔshíliù ge mínzú zhōng, nǎge mínzú de rénkǒu zuì duō? ______
  中国的56个民族中,哪个民族的人口最多? ______

Imię:

Nazwisko:

Wiek:

telefon:


e-mail adres:

> Kursy dla dorosłych

> Kursy dla młodzieży

> Kursy egzaminacyjne

Wybierz kurs, który ci odpowiada!

Wybór kursów

W Talk Native oferujemy szeroki zakres kursów. Wybierz kurs odpowiadający twoim potrzebom, może być to kurs egzaminacyjny, kurs dla firm bądź kurs ogólny języka angielskiego. Jeśli nie jesteś zainteresowany językiem angielskim skontaktuj się z nami w celu pozyskania informacji o kursach innych języków obcych również prowadzonych przez native speakerów.

Ucz się w małej grupie!

Małe grupy

Zdecyduj się na kurs w małej grupie do 6 osób bądź w nieco większej grupie liczącej 9 osób. Niezależnie od twojego wyboru otrzymasz wiele możliwości

Naucz się z native speakerem w Talk Native!

studenci

Chcesz nauczyć się języka z native speakerem? Następnie Talk Native jest szkołą dla Ciebie!